*PD7_5886.jpg

….Meet our staff..Đội ngũ nhân viên….

….Staff at The International School @ ParkCity Hanoi have internationally recognised qualifications which include Bachelor Degrees, Master Degrees and beyond. They bring with them a wealth of professional experience and expertise from their home countries and from other leading international schools. We hope that you enjoy reading the profiles of the ISPH staff. ..Đội ngũ giáo viên và nhân viên tại trường Quốc tế Parkcity Hanoi đều có bằng cấp được công nhận quốc tế gồm bằng Đại học, Thạc sỹ và hơn thế nữa. Họ mang tới trường rất nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và chuyên môn từ đất nước của mình cũng như từ các trường quốc tế hàng đầu khác. Chúng tôi hi vọng các Quý vị cảm thấy hài lòng khi đọc phần giới thiệu cá nhân của đội ngũ giáo viên và nhân viên của chúng tôi. ..The International School@ParkCity Hanoi의 직원들은 학사, 석사 그리고 그 이상의 학위들을 포함하는 국제적으로 인정된 자격들을 가지고 있습니다. 본국 뿐 아니라 해외의 여러 국제학교에서 전문적이고 풍부한 경험과 지식을 쌓았습니다. 학교 홈페이지에서 학교 선생님의 프로필을 확인해보세요. 추후 더 많은 선생님 프로필을 확인하실 수 있습니다. ….

….Leadership Team..Đội ngũ lãnh đạo….

….Academic Staff..Đội ngũ giáo viên….

….Non-Academic Staff..Đội ngũ nhân viên hành chính….

….Career Opportunities..Cơ hội nghề nghiệp….

….We recognise that the calibre of the staff that we appoint is paramount to developing our new school. We are looking to recruit talented people who will complement our existing staff and allow us to learn from each other’s individual qualities and experiences as we develop the school. ..Chúng tôi tin tưởng rằng năng lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân của từng nhân viên làm việc tại trường là nhân tố chính để phát triển ngôi trường mới của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, những người sẽ góp thêm sức mạnh cho đội ngũ nhân viên của nhà trường, cũng như giúp chúng tôi học hỏi thêm về những kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp khi cùng nhau chung sức xây dựng trường. ..우리는 교직원이 학교를 발전시키는 데 가장 큰 공헌을 한다고 생각하고 있습니다. 기존 교직원을 보완하고, 학교를 발전시키면서, 서로의 개별적인 자질과 경험을 배울 수 있는 인재를 채용하는 것을 목표로 하고 있습니다. ….

 
ISPH Staff Personal Qualities.jpg
 
EN
VN