*PD7_5156.jpg

….Learning beyond boundaries..Học tập vượt qua mọi giới hạn….

ISP Purple.png

….ISPH programmes of study are based on the UK National Curriculum, providing internationally renowned standards for learning in English, Mathematics and Science, and the foundation subjects. Our curriculum is enhanced in numerous ways to best cater for our students and our international context. ..ISPH giảng dạy khung chương trình giáo dục Anh quốc, cung cấp Các chương trình học của ISPH dựa trên Chương trình giảng dạy của Vương quốc Anh, đáp ứng tiêu chuẩn giáo dục quốc tế các môn học tiếng Anh, Toán học, Khoa học và các bộ môn cơ bản khác. Chương trình giảng dạy của Trường được cập nhập thường xuyên và áp dụng linh hoạt nhằm phù hợp với các em học sinh và môi trường học tập đa văn hóa. ..ISPH의 프로그램은 영어, 수학, 과학 및 기초 과목에 대해 국제적으로 유명한 표준을 제공하는 영국 국가 커리큘럼에 기초합니다 우리의 커리큘럼은 우리 학생들과 국제적 맥락을 가장 잘 맞추기 위해 많은 방법으로 향상되었습니다. ….

….Students have regular lessons in subjects such as English, Mathematics, Science, Geography, History, Vietnamese, Mandarin, Korean, Art & Design, Computing, Music, Drama & Dance, PE, Sports & Swimming. ..Các em học sinh tại Trường sẽ theo học các tiết học bộ môn bao gồm tiếng Anh, Toán, Khoa học, Địa lý, Lịch sử, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, Mỹ Thuật và Thiết kế, Khoa học máy tính, Âm nhạc, Kịch và Khiêu vũ, Giáo dục thể chất, Thể thao và Bơi lội. ..학생들은 영어, 수학, 과학, 지리, 역사, 베트남어, 만다린어, 한국어, 미술 & 디자인, 컴퓨팅, 음악, 드라마 & 댄스, 체육, 스포츠 & 수영 등과 같은 과목을 배우게 됩니다. ….

*PD7_5896.jpg

….The Early Years Centre..Khối Mầm non….

….Nursery & Reception classes
for children aged 3 to 5..Các lớp khối mầm non dành cho trẻ từ 3 tới 5 tuổi..Nursery and Reception 3세-5세 영국 교과 과정의 Early Years ….

….Following the UK’s Early Years Foundation Stage Curriculum..Chương trình giáo dục nền tảng cho Khối mầm non (EYFS). ..Early Years Foundation Stage Curriculum을 따르고 있습니다….

….Opening in 2020..Khai giảng vào năm 2020..2020년 개설….

*PD7_5196.jpg

….The Primary School..Khối Tiểu học….

….Year 1 to Year 6 classes
for children aged 5 to 11..Dành cho các em học sinh từ 5 tới 11 tuổi..Year1-Year6 5세-11세 전 과목에 걸쳐서 영국의 교과 과정인….

….Following the UK National Curriculum for English & Mathematics, and the IPC for our cross-curricular themes..Chương trình giáo dục quốc gia của Anh Quốc kết hợp Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC)..UK National Curriculum과 IPC를 사용합니다….

….Opening this August 2019..Khai giảng tháng 8 năm 2019..2019년 개설….

Secondary

….The Secondary School..Khối Trung học….

….Year 7 to Year 11 classes
for students aged 11 to 16..Các lớp khối 7 đến 11 dành cho các em học sinh từ 11 đến 16 tuổi..Year7-Year11 ….

….Following the UK National Curriculum, enhanced with our middle years programme, ..Chương trình giáo dục quốc gia của Anh Quốc, tăng cường với chương trình Trung học. ..11세-16세 영국 교과 과정을 따르는 중등 교과과정입니다. ….

….Year 7 & 8 opening this August 2019
(with older year groups to follow)..Khối lớp 7 và 8 sẽ khai giảng tháng 8 năm 2019 (tham khảo thêm thời gian khai giảng các khối lớp lớn hơn)..Year 7과 Year 8은 2019년 8월 개설 (Year 9은 2020년에 개설되면 매해 학 학년씩 올라갑니다.) ….

Sixth Form

….The Sixth Form Centre..Khối Trung Học (Sixth Form)….

….Year 12 & 13 classes
& University preparation
for students aged 16 to 18..Các lớp khối 12 và 13 chuẩn bị cho kỳ thi Đại học dành cho các em học sinh từ 16 tới 18 tuổi .. The Sixth Form Centre는 대학 진학을 준비하는 16-18세의 Year 12,13으로 구성됩니다. ….

….Opening in 2023..Khai giảng năm 2023..2023년 개설….

EN
VN