….How do I apply for a position at ISPH and what information shall I include?..Các ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin liên quan tới hồ sơ ứng tuyển dưới đây:….

  • ….Clearly state the position that you are applying for. ..Các ứng viên vui lòng ghi rõ vị trí mong muốn ứng tuyển. ….

  • ….Include a letter of application (maximum two sides of A4). ..Thư ứng tuyển (độ dài tối đa 2 trang A4)….

  • ….Include your Curriculum Vitae, with a recent photograph. ..Hồ sơ năng lực….

  • ….Include the email contact details of 3 referees (1 of which must be from your current school)..Thông tin đối chiếu (vui lòng cung cấp 3 thông tin liên lạc, trong đó có 1 thông tin liên lạc của nơi làm việc gần nhất)….

  • ….Email your applications to careers@isph.edu.vn ..Địa chỉ email nhận hồ sơ ứng tuyển: careers@isph.edu.vn….

  • ….Applications will be considered until the post is filled. ..Nhà Trường sẽ liên lạc với các ứng viên vượt qua vòng loại hồ sơ và hẹn phỏng vấn. ….