….School Fees & Incentives..Bảng học phí và chính sách ưu đãi….

….Click to view or download our schedule of fees in English for 2019-20:..Tham khảo hoặc tải bảng học phí bằng Tiếng Anh năm học 2019-20: ….

 
 
 
 
 
 

….Special incentives for our founding families:..Ưu đãi đặc biệt dành cho các gia đình có con tham gia năm học đầu tiên 201-20:….

….Application Fee: a full waiver of the Application Fee..Phí đăng ký: Miễn phí hoàn toàn….

….iPad: a free iPad for each student..iPad: Mỗi học sinh được tặng một chiếc iPad phục vụ học tập….

….Tuition fees: ..Ưu đãi học phí:

….+10 % discount on Tuition Fees for any student who registers by 30th June 2019*..+Giảm 10% mức Học phí công bố cho bất kỳ học sinh nào hoàn thành đăng ký trước ngày 30/06/2019*  ….

….+5 % discount on Tuition Fees for any student registers from 1st July 2019*..+Giảm 5% mức Học phí công bố cho bất kỳ học sinh nào hoàn thành đăng ký từ ngày 01/07/2019* ….

….+The published Tuition Fees will be ‘frozen’ for the first 3 years of operation for any student attending ISPH during the first year of operation*..+Mức Học phí công bố sẽ được giữ nguyên trong 3 năm hoạt động đầu tiên của trường cho bất kỳ học sinh nào nhập học trong năm hoạt động đầu tiên* ….

  ….*Note: Tuition Fee discounts only apply for the 2019-20 academic year..* Lưu ý: Chính sách giảm học phí chỉ áp dụng cho năm học đầu tiên 2019-2020 ….

….(Please note that the ‘founding family’ incentives above are applicable only for the 2019-20 academic year) .. ….