ISP Hanoi - Crest Logo - Transparent - tiny.png

….Frequently Asked Questions..Các câu hỏi thường gặp….


....When will The International School @ ParkCity Hanoi (ISPH) open?..Khi nào thì Trường học Quốc Tế ParkCity Hanoi (ISPH) khai giảng?..ISPH는 언제 개교합니까? ....

....ISPH will open in August 2019. ..Trường học Quốc Tế ParkCity Hanoi sẽ đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2019. ..ISPH는 2019년 8월에 개교합니다. ....

....What age of children will attend ISPH?..Độ tuổi theo học tại ISPH?..모집하는 학생 연령은 어떻게 됩니까?....

....The school will eventually host children aged from 3 to 18 years old. However, when the school opens in August 2019, it will be for children aged 5 to 13 years old, and each subsequent year it will cater for older children. ..Nhà trường sẽ tổ chức các khóa học cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi. Tuy nhiên, khi trường khai giảng vào tháng 8 năm 2019, trường sẽ có các khóa học cho trẻ em từ 5 đến 13 tuổi và mỗi năm tiếp theo sẽ phục vụ cho trẻ lớn hơn. .. 만3세에서 민18세 사이의 어린이들을 모집합니다. 그러나 2019년 8월 개교시에는 만5세-만13세 학생을 대상으로 하고, 이듬해 2020년에는 만 3-4세, 그리고 만14세의 학생까지 모집합니다. ....

....Please visit our Classes for 2019-20 page for more details. ..Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm khối lớp theo độ tuổi dưới đây..자세한 내용은 2019-20페이지의 강의실을 방문하십시오. ....

....What curriculum does ISPH offer?..ISPH cung cấp chương trình giảng dạy như thế nào?..ISPH는 어떤 커리큘럼을 제공하고 있는가? ....

....ISPH programmes of study are based on the UK National Curriculum, providing internationally renowned standards for learning in English, Mathematics and Science, and the foundation subjects. Our curriculum is enhanced in numerous ways to best cater for our students and our international context. ..Trẻ em trong những năm mẫu giáo và bậc Tiểu học sẽ theo học chương trình giảng dạy Tiểu học quốc tế (IPC), dựa trên chương trình giảng dạy cấp Quốc gia của Vương quốc Anh nhưng phù hợp hơn với bối cảnh quốc tế của ISPH. Chương trình Trung học cơ sở là một phát triển tự nhiên từ IPC và cũng dựa trên chương trình giảng dạy quốc gia của Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ là một Trung tâm Khảo thí Quốc tế của Đại học Cambridge có chứng nhận đầy đủ và sinh viên của chúng tôi sẽ tham dự kỳ thi Chứng chỉ Đại học Quốc tế (IGCSE) khi họ 16 tuổi, có chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu. Sau IGCSE, sinh viên sẽ theo học chương trình A-Levels của Cambridge trong một loạt các môn học. Các kỳ thi A-Level được thực hiện ở lứa tuổi 18 và được các trường đại học trên toàn cầu khuyến khích. ..영어, 수학, 과학 및 기초 과목에 대한 국제적으로 표준을 제공하는 영국 교과 과정에 기초합니다. 본교 커리큘럼은 학생들이 국제적 표준에 잘 맞춰 성장 할 수 있도록 발전되었습니다. ....

....Please see the Learning section of our site for more details. ..Vui lòng xem thêm thông tin ở mục Học Tập trên trang website của Trường. ..자세한 내용은 홈페이지의 Learing을 참조하십시오. ....

....Where will the teachers be recruited from?..Giáo viên sẽ được tuyển dụng từ đâu?..교사들은 어떻게 채용되나요? ....

....All ISPH staff will be fully qualified and highly experienced teachers. The profiles of all teachers will be available for viewing on the staff section of our the website. ..Tất cả nhân viên của ISPH sẽ là giáo viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm. Hồ sơ của tất cả giáo viên sẽ có sẵn để xem khi trang web chính thức của trường khởi chạy. ..모든 ISPH 직원들은 충분한 자격을 갖춘 경험이 풍부한 교사들 입니다. 모든 교사들의 프로필은 학교 홈페이지 Our Staff 에서 확인하실 수 있습니다. ....

....What are the school fees?..Học phí của trường như thế nào? ..학비는 얼마 입니까?....

....The schedule of our school fees is available here. We have several incentives available for families who join ISPH during our first year, including a full waiver of the application fee and a reduction in tuition fees. Please follow the link above for details. ..Học phí sẽ được thống kê sẵn cho các phụ huynh tham khảo trong tương lai gần. Học phí sẽ có tính cạnh tranh cao so với các trường quốc tế khác ở Hà Nội và sẽ mang lại giá trị tuyệt vời cho đầu tư giáo dục của gia đình. ..학비는 여기서 확인 하실 수 있습니다. 2019년 개교 기념 혜택이 있습니다. ....

....Does ISPH have a sister school?..ISPH có Trường Quốc Tế thêm cơ sở nào nữa không? .. ISPH는 자매학교가 있습니까?....

....Yes, ISPH is the second international school operated by the ParkCity Group. The sister school is in Kuala Lumpur, Malaysia and is called The International School @ ParkCity. Our schools are overseen by Mr Andrew Dalton, our Director of Education. ..Có, ISPH là Trường Quốc Tế thứ hai do Tập đoàn ParkCity điều hành. Cơ sở Trường Quốc Tế đầu tiên được hình thành tại Kuala Lumpur, Malaysia và được gọi là Trường Quốc Tế ParkCity. Vui lòng truy cập trang web www.isp.edu.my để trải nghiệm chất lượng giáo dục mà chúng tôi sẽ cung cấp tại ISPH. ..네, ISPH는 파크시티 그룹이 운영하는 두 번째 국제학교 입니다. 자매학교는 말레이시아 쿠알라룸푸르에 있으며 국제학교 ISPKL이라고 라고 불립니다. Mr. Andrew Dalton은 두 학교 모두의 Diretor of Education이십니다. ....

....Find out more about Our Schools. ..Tìm hiểu thêm về hệ thống Trường ISP. ..저희 자매 학교에 대해 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다. ....

....How do you determine the year group for my child?..Làm thế nào để trường xác định khối lớp cho con tôi? ..아이가 어떤 학년에 들어가는지 어떻게 알 수 있나요?....

....The correct year group is determined by the age they will be on 1st September, at the start of our academic year. We follow the same academic year as the UK, Europe and USA, and most other international schools. ..Học sinh sẽ được xếp vào các khối lớp tương ứng theo ngày sinh của các em. Việc xếp khối lớp cũng được cân nhắc dựa trên kết quả và thành tích học tập của các em trong quá trình nộp đơn tuyển sinh. Việc xếp lớp sẽ được quyết định linh hoạt với từng trường hợp cá nhân đặc biệt. ..아이의 학년은 9월 1일을 기준으로 만 나이가 어떻게 되는지에 따라 결정됩니다. 본교는 영국, 유럽, 미국 그리고 대부분의 다른 국제학교와 같은 학사일정을 따릅니다. ....

....Please see this summary of classes at ISPH for the 2019-20 academic year: ..Quý phụ huynh vui lòng tham khảo thêm khối lớp theo độ tuổi dưới đây: ..2019-20년 ISPH의 학사일정은 다음과 같습니다. ....

alt text

....What is the class size at ISPH?..Quy mô lớp học ở ISPH là bao nhiêu?..한반의 정원은 몇 명입니까?....

....Student numbers will not exceed 24 students per class. ..Số lượng học viên sẽ không bao giờ vượt quá 24 sinh viên mỗi lớp. ..한반의 최대 정원은 24명 입니다. ....

....What is the academic staff to student ratio?..Tỷ lệ giáo viên trong lớp học là bao nhiêu?..학생과 교사의 비율은 어떻게 됩니까?....

....Throughout Early Years and Primary, each class has one fully qualified, highly experienced lead teacher and at least one full-time Classroom Assistant. Additional support staff are shared within Secondary departments. ..Trong suốt những năm Mẫu giáo và Tiểu học, mỗi lớp đều có một giáo viên chính có trình độ cao, giàu kinh nghiệm và một trợ lý lớp học toàn thời gian. Nhân viên hỗ trợ bổ sung được phân chia đều trong các phòng ban thứ cấp. ..보통 한 반에는 한 명의 lead teacher와 한 명의 classroom assistant가 있습니다. Early Years의 경우 학생 수에 따라 1명 이상의 classroom assisitant가 들어갈 수 있습니다. ....

....What languages are taught at ISPH?..Ngôn ngữ nào được dạy tại ISPH?..ISPH에서는 어떤 언어를 배웁니까? ....

....All lessons will be taught in English with the exception of Vietnamese & Korean. We may also offer Mandarin, depending on demand from our founding families. ..Tất cả các bài học sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh ngoại trừ các tiết học ngôn ngữ như tiếng Việt và tiếng Hàn Quốc. Trường có thể có tiết học ngôn ngữ Trung Quốc tuỳ theo nhu cầu của phụ huynh trong năm học. ..모든 수업은 영어로 진행되며, 선택적으로 베트남어, 중국어, 한국어 과목이 들어갈 수도 있습니다. ....

....Are school bus services available?..Trường có dịch vụ đưa đón xe buýt không?..스쿨 버스는 운행합니까?....

....ISPH will work closely with a highly reputable local transport company to offer bus services. More details will be shared in the future. ..Trường ISPH sẽ làm việc chặt chẽ với một công ty vận tải địa phương có uy tín cao để cung cấp dịch vụ xe buýt. Thông tin chi tiết sẽ sớm được cập nhật thêm. .. ISPH는 하노이내 최고의 운송 회사와 긴밀하게 협력하여 스쿨 버스를 운행 할 예정입니다. 자세한 내용은 추후 결정 됩니다. ....

....What nationalities are the students at ISPH?..Các em học sinh tại Trường mang quốc tịch gì?..ISPH의 학생들은 어느 국적입니까? ....

....As an international school, we offer education for children from a diverse range of nationalities. We expect that our student population will be truly international. ..Là một trường quốc tế, chúng tôi cung cấp giáo dục cho trẻ em từ nhiều quốc tịch khác nhau. Chúng tôi hy vọng rằng các em học sinh của trường sẽ thực sự là một cộng đồng quốc tế. ..ISPH는 국제학교로서, 다양한 국적의 학생들을 위한 교육을 제공합니다. 다양한 나라에서 다양한 국적의 학생의 입학을 기대하고 있습니다. ....

....What time does school start and finish?..Thời gian học tập tại Trường bắt đầu và kết thúc khi nào?..학교는 몇 시에 시작해서 몇 시에 끝납니까? ....

....The start and end times are expected to be from 8.00am to 3.00pm yet these times will be confirmed in the near future. The school will offer after school activities which will run from 3.15 - 4.15pm. ..Thời gian bắt đầu và kết thúc dự kiến từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều nhưng thời gian này sẽ được xác nhận trong tương lai gần. Nhà trường sẽ có các hoạt động sau giờ học, trong khoảng từ 3:15 đến 4:15 hàng chiều. ..오전 8시 등교하여 오후 3시 하교하는 것으로 계획하고 있습니다. 3:15-4:15에 방과후 활동을 할 수 있으며 가까운 시일 내에 확정될 것입니다. ....

....If our child faces difficulties in speaking the English language, do you have any special English Language programme to help?..Nếu con em chúng tôi gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh, ISPH có chương trình Anh ngữ đặc biệt nào để hỗ trợ không?..만약 우리 아이의 영어가 부족하여 어려움을 겪는다면, ISPH는 도움을 줄 수 있는 프로그램이 있습니까? ....

....Yes, we have a programme of ‘English as Additional Language’ (EAL) support which is designed to help students who need to develop fluency and competency in English. Students are assessed at the admissions stage, and when first joining school, to determine if they would benefit from this programme. ..Có, chúng tôi sẽ cung cấp chương trình ‘Tiếng Anh - Ngôn ngữ Bổ sung’ (EAL) được thiết kế để hỗ trợ các em học sinh muốn phát triển tiếng Anh một cách thành thạo. Học sinh sẽ làm bài kiểm tra đầu vàođể xác định xem các em có cần tham gia chương trình học này hay không. ..네, ISPH는 영어 실력을 키워야 하는 학생들을 지원하기 위해 고안된 'EAL(English as Additional Language)' 프로그램이 있습니다. 입학 단계에서 학생들이 이 프로그램의 혜택을 받을 수 있는지 여부를 판단하고자 테스트를 보게 됩니다. ....

....Does ISP offer support services for students with special needs or learning disabilities?..ISPH có cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc học sinh khuyết tật học tập không?..ISPH는 특수 교육이 필요한 학습 장애가 있는 학생들을 위한 지원 서비스를 제공하고 있습니까?....

....ISPH will have a Learning Support Department with staff who provide specialist additional support for those students who may benefit from this provision. On occasion, we may not be able to meet the needs of children with specific needs and/or learning disabilities and we assess all applicants to ensure that we are able to effectively cater for their needs before they are accepted into ISPH. We request that parents of prospective ISPH students openly declare all necessary information about their child during the application process. ..ISPH sẽ có một Bộ phận Hỗ trợ Học tập với các giáo viên hỗ trợ chuyên môn. Có những thời điểm Nhà trường có thể không đáp ứng được hết những nhu cầu cụ thể và / hoặc khuyết tật và Nhà trường sẽ đánh giá tất cả các ứng viên để đảm bảo rằng Trường có thể đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ học tập của các em học sinh trước khi được đón nhận theo học tại ISPH. Nhà trường rất mong các quý phụ huynh cung cấp các thông tin cần thiết về các em học sinh trong quá trình nộp đơn. ..ISPH는 특수 교육이 필요한 학습 장애가 있는 학생들을 위해 Learning Support Department를 운영하고 있습니다. 상황에 따라, 필요한 모든 학생들이 ISPH의 도움을 받지 못할 수도 있습니다. 어떤 도움이 필요한지 정확한 판단을 내리기 위해, 입학 지원시 학생의 현 상황을 명확히 밝혀주시길 부탁드립니다. ....

....What Co-Curricular Activities (CCAs) are available at ISPH?..Những hoạt động ngoại khóa nào có sẵn tại ISPH? ..ISPH에서 이용할 수 있는 공동 커리큘럼 활동(CCA)이 있습니까?....

....A wide range of after school activities will be provided to cater for a variety of interests. Each term parents will be sent details of the CCAs being offered. ..Danh sách các hoạt động sau giờ học sẽ được cung cấp để đáp ứng các sở thích và nhu cầu khác nhau của các em học sinh. Mỗi học kỳ phụ huynh sẽ được gửi thông tin chi tiết về các hoạt động ngoại khóa được giảng dạy. ..학생들의 다양한 관심사에 부응하기 위해 광범위한 방과후 활동이 제공될 것입니다.각 학기마다 학부모들은 CCA에 대한 세부사항을 확인 하실 수 있습니다 ....

....What type of food is available at the School canteen?..Nhà trường cung cấp loại thức ăn nào tại căng tin trường?..학교 식당에서 어떤 종류의 음식을 먹을 수 있습니까? ....

....ISPH will offer a choice of Asian, Western and vegetarian meals, freshly cooked on-site daily. The menus are updated every month and will be accessible on the website. ..Hàng ngày, Trường ISPH sẽ có thực đơn khác nhau với các loại thức ăn được nấu chính và đảm bảo vệ sinh, phù hợp với khẩu vị cá nhân bao gồm các món ăn châu Á, châu Âu, và đồ ăn chay... Thực đơn món ăn sẽ được cập nhật hàng tháng và có thể xem trên website chính thức của trường. ..ISPH는 매일 현장에서 새롭게 조리된 아시아식, 서양식, 채식주의 식단을 제공합니다. 메뉴는 매달 업데이트되며 학교 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. ... ....

....What is the discipline policy at ISPH?..Nề nếp học tập tại trường ISPH là gì? ..ISPH의 규율 정책은 무엇입니까? ....

....The ISPH Handbook for Families will be issued before the school opens. In advance, you may like to refer to the Family Handbook for ISPKL, since our expecations and procedures at both schools will be the same. ..Vui lòng tham khảo Sổ tay Gia đình sẽ được cấp trước khi trường khai giảng. ..ISPH의 학생과 가족을 위한 ISPH 핸드북은 학교가 개교하기 전에 완성될 것입니다. 미리 보기를 원하신다면 자매학교인 ISPKL의 핸드북을 참조하실 수 있습니다.ISPH와 ISPKL는 지향하는 바가 같기 때문입니다. ....

....Do students have to wear a school uniform?..Các em học sinh tại Trường có phải mặc đồng phục không?..ISPH의 학생들은 교복을 입나요? ....

....Yes, all students must wear the School uniform which will be available for purchase from The Shop @ ISPH. ..Có, tất cả học sinh phải mặc đồng phục trường học, sẽ có bán sẵn tại The Shop @ ISPH. ..네, 모든 학생들은 학교 내 샵에서 판매하는 교복을 입어야 합니다. ....

....What if my child is unwell during the school day? ..Nếu con tôi bị mệt trong ngày học thì sao?..아이가 학교에 있는 동안 아프거나 몸이 안 좋으면 어떻게 되나요? ....

....We will have qualified staff in our School Medical Centre and an additional full-time nurse at the Early Years Centre. Parents/Guardians will be contacted if it is deemed that the student is too unwell to remain in school or if further medical treatment is required. ..Chúng tôi sẽ có nhân viên y tế trong Trung Tâm Y Tế của Trường và một y tá toàn thời gian tại Trung tâm y tế bậc Mẫu giáo. Phụ huynh / Người giám hộ sẽ được liên lạc nếu học sinh quá mệt để có thể ở lại trường hoặc cần điều trị thêm. ..ISPH는 학교 의료 센터의 자격을 갖춘 직원과 조기 교육 센터의 전임 간호사를 추가로 고용할 것이다. 학생이 학교에 남아 있을 수 없을 정도로 건강이 좋지 않다고 판단되거나 추가 치료가 필요할 경우 부모/가이드라인에게 연락할 수 있다. ....

....Are there sufficient security measures in place at ISPH?..Có đầy đủ các biện pháp an ninh tại ISPH không?.. ISPH에 충분한 보안 조치가 시행되고 있습니까?....

....Safety and security of ISPH students is of utmost importance to us. Our security measures will be constantly monitored and reviewed to ensure our campus is always safe and secure. The School will be under 24 hour CCTV surveillance and a number of security personnel are present on site throughout the day and night time. In addition, the school is adjacent to the ParkCity Hanoi township which has a strong security presence. ..An ninh và sự an toàn của học sinh ISPH là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Các biện pháp an ninh của chúng tôi sẽ được quản lý và giám sát liên tục. Trường sẽ được giám sát CCTV trong suốt 24 giờ và hệ thống nhân viên an ninh sẽ luôn có mặt quanh khu vực trường học trong suốt ngày và đêm. Ngoài ra, trường tiếp giáp với Khu đô thị ParkCity Hanoi, nơi nổi tiếng có sự hiện diện an ninh chặt chẽ. ..학생들의 안전과 보안은 ISPH에게 가장 중요한 사항입니다. 우리 캠퍼스가 항상 안전하게 유지될 수 있도록 지속적으로 감시되고 검토될 것입니다. 학교는 24시간 CCTV 를 촬영하고, 많은 보안 요원들이 밤낮으로 현장에 배치될 것입니다. 그리고 ISPH는 안전하고 보안이 철저한 ParkCity내에 위치하고 있습니다. ....

....How does the School communicate with parents?..Nhà trường và gia đình liên lạc trao đổi thông tin với nhau như thể nào?..학교는 학부모님들과 어떻게 의사소통을 합니까?....

....We believe that good communication is the key to a successful school. In addition to the school website, we will communicate via our dedicated app so that parents can receive relevant day to day notifications. In addition, all parents will have a dedicated ISPH email account. Parents will be invited to attend regular Coffee Mornings which take many forms, from Open Forums to explaining new initiatives. ..Nhà trương tin rằng giao tiếp tốt là chìa khóa cho một ngôi trường thành công. Ngoài trang web của trường, chúng tôi sẽ liên lạc và trao đổi thông tin với gia đình qua một Ứng dụng mang tên FlexiBuzz để hàng ngày phụ huynh có thể nhận được các thông báo liên quan. Ngoài ra, tất cả phụ huynh sẽ có một tài khoản email ISPH riêng. Các phụ huynh sẽ được mời tham dự các buổi thông tin sự kiện của trường dưới nhiều hình thức. ..우리는 좋은 의사소통이 성공적인 학교의 열쇠라고 믿습니다. 학교 웹사이트 외에도, 전용 앱을 통해 정보를 얻으실 수 있습니다. 또한 모든 학부모님은 전용 ISPH 이메일 계정을 갖게 될 것입니다. 모든 학부모님들은 정규 커피 미팅 외에도 오픈 포럼에서부터 설명회까지 초대받게 될 것 입니다. ....

....How can parents volunteer and become involved at ISPH?..Làm thể nào để các phụ huynh có thể chủ động tham gia vào các hoạt động tại ISPH?..어떻게 하면 학부모들이 ISPH에 참여할 수 있을까요?....

....Parents can play an active role via the Parent-Teacher Association (PTA) or by volunteering to be a Parent Class Representative. Further information will follow in the near future. ..Phụ huynh có thể đóng một vai trò tích cực thông qua Hội Phụ Huynh-Giáo Viên (PTA) hoặc tham gia làm Đại Diện Phụ Huynh. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong tương lai gần...학부모는 학부모-교사 협회(PTA)를 통해 또는 학부모급 대표자가 되어 자원봉사 및 적극적인 역할을 할 수 있습니다.자세한 사항은 추후에 공지합니다. ....

....How will the school deal with any bullying issues?..Nhà trường có biện pháp gì với vấn đề bạo lực học đường?..학교에서 집단 괴롭힘 문제를 어떻게 다룰 것입니까? ....

....At ISPH we quite simply will not tolerate bullying in any form. We believe that every individual is entitled to work and learn in a safe and secure environment. Our Code of Conduct for Students will be available in the ISPH Family Handbook which will be issued prior to the school opening. In advance, you may like to refer to the Family Handbook for ISPKL, since our expecations and procedures at both schools will be the same. ..Tại ISPH, đơn giản là chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc bạo lực học đường dưới mọi hình thức. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân có quyền làm việc và học tập trong một môi trường an toàn tuyệt đối. Quy tắc ứng xử của chúng tôi dành cho sinh viên sẽ có sẵn trong Sổ tay gia đình ISPH được cấp trước khi khai giảng. ..ISPH에서 우리는 어떤 형태로든 집단 괴롭힘을 용납하지 않을 것입니다. 우리는 모든 개인이 안전하고 안전한 환경에서 일하고 배울 권리가 있다고 믿고 있습니다. 우리의 정책은 개교 전에 발행 될 ISPH 핸드북에서 찾으실 수 있습니다. 미리 보기를 원하신다면 자매학교인 ISPKL의 핸드북을 참조하실 수 있습니다.ISPH와 ISPKL는 지향하는 바가 같기 때문입니다. ....

....Will the school take students on field trips?..Trường có đưa học sinh đi thực địa không?..학생들을 현장 학습에 참여합니까? ....

....Field study trips will form an integral part of the curriculum at every level. Parents will be informed well in advance of any such trip. ..Các chuyến đi thực địa sẽ là một phần không thể tách rời của chương trình học ở mọi cấp độ. Phụ huynh sẽ được thông báo trước về bất kỳ chuyến đi nào như vậy. ..현장 학습은 모든 커리큘럼의 필수적인 부분이 될 것 입니다. 학부모님들은 충분한 시간을 두고 공지를 받으시게 됩니다. ....

....Are there currently places available for students at ISPH?..Hiện tại có các khối lớp nào còn chỗ tại Trường ISPH?..현재 ISPH에 학생들이 수업할 수 있는 장소가 있습니까? ....

....Yes, there are currently places available for classes in Year 1 to Year 8. We invite you to apply online via our Admissions Portal. There is no cost for applying to join ISPH as our normal Admissions Fee is waived during the first year. ..Hiện tại các lớp học đã có sẵn cho tất cả các nhóm năm. Việc đăng ký sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2019. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong tương lai gần. ..네, 현재 1학년에서 8학년까지 수업을 받을 수 있는 장소가 있답니다. 입학 등록은 2019년 3월부터 시작 됩니다. ....

....Full details are available on our Admissions page. ..Thông tin chi tiết co tại trang Tuyển sinh..자세한 내용은 학교 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. ....

....How do I apply for a place for my child and what are the documents that I should submit?..Làm cách nào để đăng ký tuyển sinh cho con tôi và các tài liệu mà tôi nên gửi là gì?..입학 신청은 어떻게 해야 하고, 제출해야 하는 서류는무엇입니까?....

....Please refer to the information available on our Admissions page. ..Để nộp đơn đăng ký tuyển sinh, phụ huynh tham khảo thông tin chi tiết tại trang tuyển sinh. ..학교 홈페이지 Admissions page 를 참고해주시기 바랍니다. ....

….Feel free to contact us for any further information about our school. We are always very happy to help!..Quý phụ huynh nếu cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà trường. ….

EN
VN