….Child Protection Statement..Chính sách bảo vệ trẻ em….

….The International School @ ParkCity is committed to ensuring that all students within the ISP community are kept safe and free from harm as a result of abuse or neglect. Child Protection is the responsibility of all members of the school community and we expect all employees and volunteers to also share this commitment. ..Trường ISPH cam kết rằng tất cả học sinh trong cộng đồng trường Quốc tế Parkcity Hanoi được đảm bảo an toàn và không bị lạm dụng hay ngược đãi. Bảo vệ Trẻ em là trách nhiệm của tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường và chúng tôi đề nghị tất cả nhân viên và tình nguyện viên cùng chia sẻ cam kết này. ….

….By applying for employment at The International School @ ParkCity you are:..Bằng cách nộp đơn xin việc tại Trường Quốc tế @ ParkCity, bạn đã:….

  • ….Declaring that you are able to work with students in a way that promotes and safeguards their safety and welfare. ..Cam kết rằng bạn sẽ làm việc với các em học sinh theo những cách mà sẽ thúc đẩy và đảm bảo sự an toàn và lợi ích của các em. ….

  • ….Declaring that there is no reason that would prevent you from working with children at our school. ..Cam kết rằng không có lý do gì trở ngại bạn khi làm việc với các em học sinh tại trường của chúng tôi. ….

  • ….Supportive of appropriate background checks being made. ..Cung cấp thông tin kiểm tra lý lịch tư pháp theo yêu cầu của Trường. ….

….Further details can be found in ISP’s Child Protection and Safe Recruitment policies. ..Thông tin cụ thể về qui định này có thể được tìm thấy trong các chính sách về Qui trình tuyển dụng an toàn và Bảo vệ Trẻ em của ISPH. ….