....Dr. Phan Minh Liem..TS.Phan Minh Liêm....

Liem Phan portrait picture 1.jpg

….President of Vietnam – USA Biomedical Institute, PhD in Biochemical, University of Texas (USA), 36 years old. ..Tiến sĩ Trường Đại học Texas Trung tâm ung thư MD Anderson (MD Anderson Cancer Center), thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. ….

….Dr. Phan Minh Liem received his doctoral degree from The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Dr. Phan’s research focuses on the regulation of cancer energy metabolism, cancer genomics, and therapy development. In 2015, he was recognized as one of the 10 Vietnamese Representative Youths by The Vietnamese Government for his contributions to biomedical science, cancer research, and community service. He has also received research awards and fellowships from the US Department of Defense (Congressionally Directed Medical Research Programs), US Congress - Vietnam Education Foundation, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Cancer Answer Foundation, Rosalie B Hite Foundation, The University of Texas - Graduate School of Biomedical Sciences, etc. His colleagues and Dr. Phan have published 32 articles on international peer-reviewed journals, for instance, Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of National Cancer Institute, Nature Cell Biology, etc. On April 23rd 2018, his colleagues and Dr. Phan established the Vietnam - USA Biomedical Institute with professional support from experts of MD Anderson Cancer Center and American College of Medical Genetics and Genomics to promote healthcare in Vietnam. ..TS. Phan Minh Liêm nhận bằng Tiến sĩ từ Trường Đại học Texas Trung tâm ung thư MD Anderson (MD Anderson Cancer Center), thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. TS. Liêm nghiên cứu về trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng của khối u, ứng dụng công nghệ giải mã gien trong ung thư và phát triển liệu pháp mới. Vào năm 2015, TS. Liêm được Chính Phủ Việt Nam trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Ngoài ra, TS. Liêm còn nhận các giải thưởng nghiên cứu và học bổng của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (Chương Trình Nghiên cứu Y sinh của Quốc hội Hoa Kỳ), Quốc hội Hoa Kỳ - Quỹ Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Texas - Trung tâm ung thư MD Anderson, Quỹ Cancer Answer, Quỹ Rosalie B. Hite. Các cộng sự và TS Liêm đã công bố 32 công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế như Nature Communications, Proceedings of the National Academy of Sciences, Journal of National Cancer Institute, Nature Cell Biology. Ngày 23 tháng 4 năm 2018, các cộng sự và TS. Liêm thành lập Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ cùng với sự hỗ trợ chuyên môn của nhiều chuyên gia của Trường Đại học Texas Trung tâm ung thư MD Anderson và Hiệp Hội Di truyền học Y khoa Hoa Kỳ (American College of Medical Genetics and Genomics) với mục tiêu áp dụng các công nghệ y khoa hiện đại để góp phần chăm sóc sức khoẻ cho người dân Việt Nam. ….

Penny Pham