....Dr. Le Thi Ly..PGS. TS. Lê Thị Lý....

Ly Le.jpeg

….Associate Professor, International University, Vietnam National University, Ho Chi Minh city; PhD in Computational Chemistry, University of Utah (USA); 41 years old. Mother of an 8-year-old son and a 6-year-old son. ..Phó giáo sư, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia - thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sĩ Hóa học Máy tính, Đại học Utah (Hoa Kỳ), 41 tuổi. Mẹ của hai bạn trai 8 tuổi và 6 tuổi. ….

….Dr. LE Thi Ly graduated from the Ph.D. program in Computational Chemistry from the University of Utah (2010), followed by two years of training at the Centre for Bioinformatics and Molecular Modeling of the National Institutes of Health at the University of Illinois at Urbana Champaign (2008-2010). She is one of the youngest lecturers promoted to the rank of Associate Professor at International University which belongs to Vietnam National University Ho Chi Minh City. ..Tiến sĩ Lê Thị Lý nhận bằng Tiến sĩ chương trình Hóa học Máy tính của Đại học Utah (2010), sau hai năm đào tạo tại Trung tâm Tin sinh học và Mô hình hóa phân tử của Viện Y tế Quốc gia thuộc Đại học Illinois tại Urbana Champaign (2008-2010). Bà là một trong những giảng viên trẻ nhất được phong hàm Phó giáo sư tại Đại học Quốc tế, thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. ….

….Dr Ly currently is Principle Investigator, Institute of Big Data, Vintech, Vietnam and Faculty of School of Biotechnology, Ho Chi Minh International University. She specializes in Bioinformatics, Machine Learning, Big Data Analytics in Functional Genomics and Drug Discovery with various research grant and publications. In additional, she has strong experience in teaching Biochemistry courses in English and mentoring students and researchers under her direct supervision. ..Tiến sĩ Lý hiện là Chủ nhiệm Dự án, Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn của Vintech cũng như của Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Quốc tế TP Hồ Chí Minh. Chuyên ngành nghiên cứu của Bà là về Tin sinh học, Máy học, Phân tích dữ liệu lớn trong chức năng gien và nghiên cứu dược phẩm với nhiều nghiên cứu được tài trợ và các ấn phẩm được xuất bản. Ngoài ra, bà cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy các khóa Hóa sinh bằng tiếng Anh và cố vấn cho các sinh viên và cán bộ nghiên cứu do bà trực tiếp giám sát. ….

Penny Pham