....Dr. Dang Thi Viet Phuong.. TS. Đặng Thị Việt Phương....

phuongchandung.jpg

….Department Deputy-Head, Institute of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences; PhD in Sociology, Senshu University (Japan) and Aix-Marseille University (France); 40 years old. Mother of 13-year-old boy-and-girl twins. ..Nghiên cứu viên chính, Phó trưởng phòng Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Aix-Marseille, Pháp, và Trường Đại học Senshu, Nhật Bản; 40 tuổi; Mẹ của hai bạn sinh đôi 13 tuổi ….

….Dr. Dang Thi Viet Phuong trained in Aix-Marseille University (France) and obtained her PhD in Sociology in Senshu University (Japan). She also completed her Postdoctoral research at Senshu University in 2018. She is currently Pre-Senior Researcher, Deputy-Head of Department of Social Security and Social Work, Institute of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences and Inviting Lecturer for the Master Program in Area Studies of Vietnam-Japan University. She has extensive experience in sociological research on social issues in Vietnam, focusing on topics of the civic sector, social welfare and rural development. As a mother of girl-and-boy twins age 13, she is eager to contribute to the success of the ISPH and to make a positive impact on the education of the next generations. ..Tiến sĩ Đặng Thị Việt Phương được đào tạo tại Đại học Aix-Marseille, Pháp, nhận bằng Tiến sĩ Xã hội học tại Trường Đại học Senshu, Nhật Bản. Bà cũng hoàn thành nghiên cứu sau Tiến sỹ tại Đại học Senshu năm 2018. Bà hiện là Nghiên cứu viên chính, Phó trưởng phòng Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Giảng viên Chương trình Thạc sĩ về Khu vực học của Đại học Việt-Nhật. Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học, đặc biệt là về các vấn đề xã hội ở Việt Nam, tập trung vào các chủ đề về khu vực dân sự, phúc lợi xã hội và phát triển nông thôn. Là mẹ của hai con song sinh 13 tuổi, bà Phương mong muốn đóng góp cho sự phát triển của trường ISPH và góp phần tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới việc giáo dục các thế hệ tương lai. ….

Penny Pham