....Dr. Phan Minh Liem..TS.Phan Minh Liêm....

….President of Vietnam – USA Biomedical Institute, PhD in Biochemical, University of Texas (USA). ..Tiến sĩ Trường Đại học Texas Trung tâm ung thư MD Anderson (MD Anderson Cancer Center), thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. ….

Read More
Penny Pham
....Dr. Le Thi Ly..PGS. TS. Lê Thị Lý....

….Associate Professor, International University, Vietnam National University, Ho Chi Minh city..Phó giáo sư, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia - thành phố Hồ Chí Minh….

….PhD in Computational Chemistry, University of Utah (USA)..Tiến sĩ Hóa học Máy tính, Đại học Utah (Hoa Kỳ)….

Read More
Penny Pham
Dr. Duong Tuan Hung.. TS. Dương Tuấn Hưng

….Department Head, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology..Trưởng phòng thí nghiệm Hóa học môi trường, Viện Hóa học….

….PhD in Chemistry from University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)..Tiến sĩ Hóa học của Đại học Illinois tại Urbana Champaign, Mỹ….

Read More
Penny Pham
....Dr. Dang Thi Viet Phuong.. TS. Đặng Thị Việt Phương....

….Department Deputy-Head, Institute of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences..Phó trưởng phòng Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam….

….PhD in Sociology, Senshu University (Japan) and Aix-Marseille University (France)..Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Aix-Marseille, Pháp, và Trường Đại học Senshu, Nhật Bản; 40 tuổi; Mẹ của hai bạn sinh đôi 13 tuổi ….

Read More
Penny Pham