*PD7_4965.jpg
 
 
ISP Hanoi - Crest Logo - Transparent - small.png
 

….ISPH is a new international school in the township of ParkCity Hanoi. We offer an extensive programme of study for students aged from 3 to 18 years old based on the UK curriculum. Our mission is to provide a high quality education, set high and achievable expectations, and create a safe school in which every student is happy and treated as an individual..Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH), nằm trong khu đô thị cao cấp ParkCity Hanoi, mang đến một chương trình học tập toàn diện cho học sinh từ 3 đến 18 tuổi. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp một nền giáo dục chất lượng tốt với những kỳ vọng cao và phù hợp, đồng thời kiến tạo nên một môi trường học tập an toàn, nơi mỗi học sinh đều vui vẻ và được quan tâm xứng đáng. ..ISPH는 파크시티 하노이에 개교하는 새로운 국제학교입니다. 본교는 영국의 커리큘럼을 바탕으로 3세에서 18세 사이의 학생들을 위한 학습 프로그램을 제공합니다. 저희의 역할은 양질의 교육을 제공하고, 성취 가능한 높은 목표를 세우고, 모든 학생들이 행복하고 개인으로 대우받는 안전한 학교를 만드는 것입니다. ….

….We are now open with classes for Year 1 to Year 8..Trường khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 8 năm 2019 và đón nhận các em học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 8. .. 2019년 8월 Year1부터 Year 8까지 개교합니다. ….

….Our Vision and Mission..Tầm nhìn và Sứ mệnh….

ISP Orange.png

….Vision:..Tầm nhìn:….

….To be Vietnam’s premier international school by offering excellence in the academic sphere, on the sporting field, in the arts, and beyond. ..Tầm nhìn của Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) là trở thành Trường Quốc tế hàng đầu tại Việt Nam bằng cách mang đến sự xuất sắc trong lĩnh vực họcthuật, thể thao, nghệ thuật và hơn thế nữa. ..우리의 비전은 학문, 스포츠, 예술 분야를 넘어 그 외의 영역에서도 최상의 교육을 제공하는 베트남의 명문 국제학교가 되는 것입니다. ….

ISP Purple.png

….Mission:..Sứ mệnh:….

….Enabling young learners to achieve their full potential today and empowering them to become the global leaders of tomorrow. ..Giúp học sinh khai thác được tối đa những tiềm năng hiện hữu để trở thành những lãnh đạo toàn cầu trong tương lai. ..우리는 학생들이 현재의 잠재성을 충분히 발휘할 수 있도록 하며 내일의 글로벌 리더로 성장할 수 있도록 교육할 것 입니다. ….

….Our Core Values & Learning Habits..Các giá trị cốt lõi và nề nếp học tập tại ISPH. .. Our Core Values & Learning Habits ….

….The personal qualities and attributes we value most highly amongst ISP students, staff and community are our Core Values & Learning Habits. Each has a simple description for our younger children, followed by more detail for our older students and adults. ..Các phẩm chất và tính cách cá nhân mà chúng tôi rất đề cao đối với các học sinh, nhân viên và cộng đồng của ISP nằm trong phần Giá trị cốt lõi & Nề nếp học tập. Mỗi giá trị và nề nếp có một mô tả đơn giản cho các học sinh nhỏ tuổi và được chi tiết hơn cho các học sinh lớn tuổi hơn và người lớn. ..저희가 ISPH 학생, 교직원, 그리고 지역사회에서 가장 중요하게 여기는 개인적 특성과 속성은 우리의 핵심 가치와 학습 습관입니다. 학생들에게는 조금 더 간단하게, 그리고 교직원에게는 더 자세한 개념이 포함됩니다. ….

….Our Core Values:..Các giá trị cốt lõi: ….

….Our Learning Habits:..Nề nếp học tập:….

….Our Board of Trustees..Hội đồng Tín thác..이사회 소개….

….ISPH is the second school to be established by the award-winning township developer Perdana ParkCity Sdn Bhd..Trường Quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH) là ngôi trường thứ hai được thành lập bởi Tập đoàn phát triển đô thị cao cấp Perdana ParkCity Sdn Bhd..ISPH국제학교는 수상 경력에 빛나는 도시개발업체인 Perdana ParkCity Sdn Bhd가 설립한 두번째 학교입니다. 우리의 자매학교인 ISPKL은 2011년에 개교하여 놀라운 성공을 거두었습니다. ….


….Datuk Seri Yaw Chee Siew..Ngài Chee Siew….
….
Chairman of the Board of Directors..Chủ tịch Hội đồng….
….Perdana ParkCity Sdn Bhd..Tập đoàn Perdana ParkCity Sdn Bhd….

….Datuk Joseph Lau..Ngài Joseph Lau….
….
Group Chief Executive Officer..Tổng Giám đốc Điều hành
….Perdana ParkCity Sdn Bhd..Tập đoàn Perdana ParkCity Sdn Bhd….

….Mr Kien Pham..Ông Kiên Phạm….
….
President..Chủ tịch….
….The Vietnam Foundation..Quỹ Việt Nam….

….Yap Chin Hua..Ông Yap Chin Hua….
….
General Director..Tổng Giám đốc….
…..Vietnam International Township Development JSC (VIDC)..Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC)….
….ParkCity Hanoi Township..Khu Đô thị ParkCity Hanoi….

….Andrew Dalton..Ông Andrew Dalton….
….
Director of Education, ISPKL & ISPH..Giám đốc Giáo dục….
….Chairman of the Board of Trustees..Chủ tịch Hội đồng….

ISP Purple.png

….Meet our staff..Đội ngũ nhân viên….

….Staff at The International School @ ParkCity Hanoi have internationally recognised qualifications which include Bachelor Degrees, Master Degrees and beyond. They bring with them a wealth of professional experience and expertise from their home countries and from other leading international schools. We hope that you enjoy reading the profiles of the ISPH staff. ..Đội ngũ giáo viên và nhân viên tại trường Quốc tế Parkcity Hanoi đều có bằng cấp được công nhận quốc tế gồm bằng Đại học, Thạc sỹ và hơn thế nữa. Họ mang tới trường rất nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp và chuyên môn từ đất nước của mình cũng như từ các trường quốc tế hàng đầu khác. Chúng tôi hi vọng các Quý vị cảm thấy hài lòng khi đọc phần giới thiệu cá nhân của đội ngũ giáo viên và nhân viên của chúng tôi. ..The International School@ParkCity Hanoi의 직원들은 학사, 석사 그리고 그 이상의 학위들을 포함하는 국제적으로 인정된 자격들을 가지고 있습니다. 본국 뿐 아니라 해외의 여러 국제학교에서 전문적이고 풍부한 경험과 지식을 쌓았습니다. 학교 홈페이지에서 학교 선생님의 프로필을 확인해보세요. 추후 더 많은 선생님 프로필을 확인하실 수 있습니다. ….

….Our Leadership Team..Đội ngũ lãnh đạo….

….Our Teachers..Đội ngũ giáo viên….

Our Classroom Assistants

….Our Non-Academic Managers..Đội ngũ nhân viên hành chính….

Our Non-Academic Staff

….Career Opportunities..Cơ hội nghề nghiệp….

….We recognise that the calibre of the staff that we appoint is paramount to developing our new school. We are looking to recruit talented people who will complement our existing staff and allow us to learn from each other’s individual qualities and experiences as we develop the school. ..Chúng tôi tin tưởng rằng năng lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân của từng nhân viên làm việc tại trường là nhân tố chính để phát triển ngôi trường mới của chúng tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng, những người sẽ góp thêm sức mạnh cho đội ngũ nhân viên của nhà trường, cũng như giúp chúng tôi học hỏi thêm về những kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp khi cùng nhau chung sức xây dựng trường. ..우리는 교직원이 학교를 발전시키는 데 가장 큰 공헌을 한다고 생각하고 있습니다. 기존 교직원을 보완하고, 학교를 발전시키면서, 서로의 개별적인 자질과 경험을 배울 수 있는 인재를 채용하는 것을 목표로 하고 있습니다. ….

ISPH Staff Personal Qualities.jpg

 ….Advisory Council..Ban Cố Vấn….

 

 

 
pchanoi-intro.jpg
EN
VN